Ocena stopnia zanieczyszczeń wód

Zanieczyszczenia wody, czyli niekorzystne zmiany właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych spowodowane wprowadzeniem w nadmiarze substancji organicznych, nieorganicznych, radioaktywnych czy ciepła stanowią o jakości wody, ale także o możliwościach jej dalszej eksploatacji. A jak ocenia się stopień zanieczyszczeń wód? Do tego pomiaru służą tzw.

wskaźniki zanieczyszczenia, które mówią o stężeniu danej substancji w wodzie. Do tych wskaźników zalicza się takie parametry, jak stężenie rozpuszczonego tlenu, biochemiczne zapotrzebowanie tlenu odnoszące się do rozkładalnych biochemicznie związków biochemicznych czy chemiczne zapotrzebowanie tlenu dotyczące zawartości wszystkich związków organicznych.

Powyższe wskaźniki odnoszą się do badania fizycznego i chemicznego stanu wody, jednakże oceny stopnia zanieczyszczenia można dokonać również z perspektywy biologicznej, wówczas stosuje się system saprobowy, który opiera się na wynikach analizy hydrobiologicznej wody. Nie ulega wątpliwości, że ocena stopnia zanieczyszczeń wód może być bardzo pomocna w przypadku planowania wszelkiego rodzaju programów prośrodowiskowych, ale także dbania o organizmy żywe funkcjonujące we wszelakich zbiornikach wodnych.