Oczyszczanie ścieków

Zanieczyszczenie wody to stan niekorzystnych zmian właściwości fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych wody, który spowodowany jest wprowadzeniem zbyt dużej ilości substancji nieorganicznych, organicznych czy radioaktywnych znacznie obniżających dalsze możliwości wykorzystania wody. Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest oczyszczanie ścieków.

A na czym ono polega? Oczyszczanie ścieków jest to usuwanie ze ścieków zawartych w nich zanieczyszczeń w celu zminimalizowania ich szkodliwego oddziaływania na wody powierzchniowe lub grunty. W procesie oczyszczania ścieków stosuje się trzy rodzaje procesów: procesy fizyczne, do których zalicza się cedzenie, sedymentację i filtrację, procesy biologiczne opierające się na działalności życiowej mikroorganizmów oraz procesy chemiczne, czyli procedury stosowane głównie do klarowania ścieków przemysłowych.

Nie ulega wątpliwości, że proces oczyszczania ścieków może być bardzo pomocny w prośrodowiskowej walce z zanieczyszczeniami, bowiem pozwala on odnawiać zasoby przy niewielkiej ingerencji w środowisko naturalne.