Oczyszczanie ścieków

Zanieczyszczenie wody to stan niekorzystnych zmian właściwości fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych wody, który spowodowany jest wprowadzeniem zbyt dużej ilości substancji nieorganicznych, organicznych czy radioaktywnych znacznie obniżających dalsze możliwości wykorzystania wody. Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest oczyszczanie ścieków.

A na czym ono polega? Oczyszczanie ścieków jest to usuwanie ze ścieków zawartych w nich zanieczyszczeń w celu zminimalizowania ich szkodliwego oddziaływania na wody powierzchniowe lub grunty. W procesie oczyszczania ścieków stosuje się trzy rodzaje procesów: procesy fizyczne, do których zalicza się cedzenie, sedymentację i filtrację, procesy biologiczne opierające się na działalności życiowej mikroorganizmów oraz procesy chemiczne, czyli procedury stosowane głównie do klarowania ścieków przemysłowych.

www.upksbula.pl

Nie ulega wątpliwości, że proces oczyszczania ścieków może być bardzo pomocny w prośrodowiskowej walce z zanieczyszczeniami, bowiem pozwala on odnawiać zasoby przy niewielkiej ingerencji w środowisko naturalne.